Komisioni i Ligjeve mblidhet për p/ligjin e 29 deputetëve të opozitës parlamentare për ndryshime kushtetuese

NJOFTIMI NGA KUVENDI

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

E martë, 30 qershor 2020

Ora:10:00

Ne rend të dites:

  1. Miratimi i procedurës dhe kalendarit të shqyrtimit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.

–          Caktimi i nismës nga nismëtari

–          Caktimi i relatorëve

–          Caktimi i mënyrës së njohjes së projektligjit nga zgjedhësit

–          Miratimi i ekspertëve konstitucionalist

  1. Miratimi i kalendarit të seancave dëgjimore.

Mbledhje e përbashkët me Këshillin për Legjislacionin.

Comment

*