Tatimet paraqesin raportin e ndihmës financiare të Paketës II

                                                    Raportim PAKETA II : Ndihma Financiare Date 28.04.2020
1. Nr e Bizneseve dhe individeve te cilet kane aplikuar:
Paketa Nr. i Kërkesave  Nr. i Bizneseve Nr. i Punonjesve Total
Paketa 2 – Masa 1 855 784 10,227
Paketa 2 – Masa 2 2,765 2,516 22,513
Paketa 2 – Masa 3 24,723 24,497 50,956
Paketa 2 – Masa 4 770 749 4,026
TOTAL 29,113 28,544 87,722
2.  Kerkesat te ndara sipas kategorive:
Kategoria e Sigurimeve e tatimpaguesit Nr. i Kërkesave TOTAL Paketa 2 – Masa 1 Paketa 2 – Masa 2 Paketa 2 – Masa 3 Paketa 2 – Masa 4
Papercaktuar 92 17 32 40 3
I vetëpunësuar (I vetëm) 8,791 20 8680 91
I vetëpunësuar me punëmarrës 10,415 336 684 9056 339
I vetëpunësuar me punëmarrës dhe punonjës të papaguar të familjes 1,012 21 66 850 75
I vetëpunësuar pa punëmarrës dhe punonjës të papaguar të familjes 606 9 11 575 11
Punëdhënës 8,197 452 1972 5522 251
Totali 29,113 855 2,765 24,723 770
3. Statusi i kerkesave:
Statusi/Paketa Nr. i Kërkesave  Nr. i Bizneseve Nr. i Punonjesve Vlera e paguar (leke)
Kerkesa te aprovuara TOTAL 27,594 27,113 75,923  
Paketa 2 – Masa 1                                    25                                          23                                      1,596
Paketa 2 – Masa 2                              2,765                                    2,516                                   22,513
Paketa 2 – Masa 3                            24,723                                  24,497                                   50,956
Paketa 2 – Masa 4                                    81                                          79                                         866
Te paguara                                   60,925           2,437,000,000
Kerkesa te refuzuara TOTAL                                    55                                            55                                           371    
Paketa 2 – Masa 1                                    31                                          31                                         271
Paketa 2 – Masa 2                                     –                                           –                                             –
Paketa 2 – Masa 3                                     –                                           –                                             –
Paketa 2 – Masa 4                                    24                                          24                                         100
Kerkesa ne proces                              1,464                                      1,388                                     11,428    
Paketa 2 – Masa 1                                  799                                        737                                      8,368
Paketa 2 – Masa 2                                     –                                           –                                             –
Paketa 2 – Masa 3                                     –                                           –                                             –
Paketa 2 – Masa 4                                  665                                        651                                      3,060
Total 29,113 28,544 87,722  
4. Kerkesat e miratuara
Paketa Nr. i Kërkesave  Nr. i Bizneseve te miratuar Nr. i Punonjesve te miratuar
Paketa 2 – Masa 1                                    25                                        784                                      1,588
Paketa 2 – Masa 2                              2,765                                    2,516                                   22,513
Paketa 2 – Masa 3                            24,723                                  24,497                                   50,956
Paketa 2 – Masa 4                                    81                                        749                                         866
TOTAL 27,594 28,544 75,923

 

 

Comment

*